SAMENWERKING, CLIENTTEVREDENHEID

Samenwerking


Geheel volgens deze richtlijnen van de LVVP en KIBG heb ik veel (team) samenwerking en overleg met collega’s over de best passende behandelingen. Dit overleg vindt plaats in daarvoor opgerichte intervisie-groepen, (volledig geanonimiseerde) indicatie overleg bijeenkomsten en deskundigheidsbevorderingen. Naast zorgvuldige indicatie voor uw behandelinhoud gaan die overlegvormen ook over het delen van praktijkkennis, en over het uitwisselen van kennis over de allernieuwste behandelrichtlijnen en digitale ontwikkelingen. Dit draagt eraan bij dat u steeds up-to-date kennis en behandelinhoud krijgt aangeboden.

    

Er wordt door mij verder nog samengewerkt met de huisartsen, en POH-GGZ (Praktijkondersteuner van de huisarts), andere GGZ instellingen, Wijkteams, Crisis dienst indien nodig en ervaren burnout coaches.

Ook heb ik contact met enkele goede onafhankelijke (EFT) relatie therapeuten onder andere bij het Lorentz Insituut te Haarlem en het Relatie en Gezins-instituut te Amsterdam.

Daarnaast heb ik voor na de behandeling nog goed contact met enkele zeer bekende ervaren arbeid-coaches die kunnen helpen om na de therapie het (werkende) leven praktisch verder op te bouwen.

Ook werk ik veelvuldig samen met oranisaties voor Anonieme Zelfhulpgroepen (TruColours, Gechutswerf), zowel voor verslaving als voor specifieke patientengroepen zodat clienten leren dat zelf regie nemen over het leven na therapie, niet betekent dat zij er weer alleen voor hoeven staan.


Verder neem ik in de nabije toekomst deel aan enkele regionale overlegorganen om een zo soepel mogelijke plaatsing van clienten en daarmee verkorting van wachtlijsten te helpen bereiken. Deze zijn landelijk in oprichting.

 

Waarneming  

Tevens zijn er officiele afspraken met collega psychologen over waarneming van mij indien ik om wat voor reden dan ook langdurig zou uitvallen (ik ben overigens zo gezond als een vis). En in het ergste geval, namelijk bij een plotseling overlijden van mij, dan is er een zogeheten officieel praktijk testament waarin is vastgelegd welke collega psychologen toegang krijgen tot het EPD (electronisch patienten dossier). Dan worden de clienten die in behandeling zijn gecontacteerd door hen en wordt door hen geholpen met zoeken naar vervangende behandelaren. Ook kunnen oud clienten via hen dan nog toegang krijgen tot hun bewaarde dossiers.Cliënttevredenheid

Om mijn behandelingen te evalueren wordt een cliënttevredenheidsvragenlijst afgenomen, de Consumer Quality-index (CQi).

Het instrument wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

    Deze wordt aan het einde van de behandeling afgenomen. U  wordt echter ook veelvuldig tijdens de behandeling gevraagd wat u van de behandeling vindt en of u vindt dat u vooruitgaat. Dat wordt inhoudelijk meerdermalen gemeten  met de klachten vragenlijst SQ-48 (aan het begin, halverwege en aan het einde). Ook dit levert gespreksstof op over uw tevredenheid.

Het leren uiten van wensen en frustaties over de behandeling en het aansturen van uw behandelaar is namelijk een belangrijk onderdeel van uw therapie. Dit kan namelijk bijdragen aan meer zelfvertrouwen krijgen het nemen van regie over uw eigen herstel en over uw eigen leven.  

    De CQi vragenlijst voor de GGZ bestaat uit de volgende schalen:

-bejegening,

-samen beslissen,

-uitvoering van behandeling,

-nformatie behandeling,

-en er wordt een rapportcijfer gegeven.

De schaalscores lopen van 1 tot 5. Hoe hoger het cijfer hoe beter het resultaat.


De resultaten gemeten over 2023   

-Op de schaal ‘bejegening’ gaven cliënten de praktijk een 5 (van 5). Cliënten geven hier aan hoe tevreden zij zijn over het contact, het zich serieus genomen voelen en het zaken op een begrijpelijke manier uitgelegd krijgen.
-De score op de schaal ‘samen beslissen’ was 4.8 (uit 5) wat betekent dat cliënten positief zijn over de mate van samenwerking met de psycholoog en het idee mee te kunnen/mogen beslissen over de behandeling.
-Op de schaal ‘uitvoering behandeling’ gaven cliënten de praktijk een 4.5 (uit 5). Cliënten geven hier aan in hoeverre de behandeling de juiste voor hun klachten is geweest en de behandeling naar wens werd uitgevoerd. Zo kreeg ik van clienten wel eens te horen dat ik een strakker overzicht over mijn agenda afspraken kon houden, waarin ik hen helemaal gelijk gaf. Tevens heb ik weliswaar veel kennis en bied ik veel interventies aan, maar ik ben minder strak gestructureerd in mijn behandeling waardoor ik soms pas laat evaluaties deed of juist te vroeg. Dit wat rommelige effect is nu dus duidelijk een van de zaken waar ik mijn focus op heb. Dus u ziet dat u gehoord wordt en dat dit soort tevredenheidsscores serieus gespreksmateriaal opleveren, ook tijdens de behandeling over wat goed gaat en wat beter kan, ook van de kant van de therapeut.  
-Op de schaal ‘Informatie behandeling’ gaven cliënten de praktijk een 4.75  (van 5). Cliënten geven hier aanin hoeverre zij werden geïnformeerd over devoor- en nadelen van de behandeling en het teverwachten behandelresultaat.

-In 2023 gaven cliënten de behandeling een gemiddeld rapportcijfer van 8.


Voor KIBG keurmerkdragers is het publiceren van bovenstaand cliënttevredenheidsonderzoekverplicht.